VŠĮ SANATORIJOS „BELORUS“

PRIVATUMO POLITIKA

  1. Bendrosios nuostatos
    1. VšĮ sanatorija „Belorus“ (toliau – Sanatorija) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Sanatorijos interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Sanatorijos nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Sanatorija atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Sanatorijos tinklą.
  1. Tvarkydama asmens duomenis Sanatorija vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
  1. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų atžvilgiu –  būsimų darbuotojų ir klientų, įskaitant potencialius, buvusius ir esamus (toliau – Asmenys ar Duomenų subjektai).
  1. Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Sanatorijas požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip Asmenų duomenys bus tvarkomi ir saugomi.
  1. Duomenų valdytoja – Sanatorija, buveinės adresas Maironio g. 2, LT-66116 Druskininkai, el. pašto adresas: info@belorus.lt.
  1. Sanatorija yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie –  el. pašto adresas:  rastvede@belorus.lt, tel. 8 313 52813
    1. Klientas ir/ar darbuotojas asmens duomenų apsaugos klausimais gali kreiptis: alina.klimovic@gmail.lt, tel. 8618 26095.